דף הבית    |    דבר הרב    |    ספריית אוצר אליהו    |    תלמוד תורה    |    זמני תפילות    |    תמונות    |    סרטונים    |    צור קשר
 
זה זה

בקרוב

בס"ד

תניא ר"א הקפר אומר עתידין בתי כנסיות ובתי מדרשות שבבבל שיקבעו בא"י שנאמר  "כי כתבור בהרים וככרמל בים יבא " והלא דברים ק"ו ומה תבור וכרמל שלא באו אלא לפי שעה ללמוד תורה נקבעים בארץ ישראל בתי כנסיות ובתי מדרשות שקורין ומרביצין בהן תורה עאכ"ו (מגילה כ"ט ע"א)

מה מאד מתאים מאמר חז"ל זה לעניינו.הרבה גלגולים והרבה גלויות עבר מוסדנו זה עד שב"ה זכה ונקבע לדורות בא"י.

    1. ראשיתו בשנת תרס"ו בעי"ת ביירות שבלבנון הוקם והתייסד ע"י הישיש ירא אלקים ואיש חסד גדול כה"ר שלמה מרדכי זיתוני  
 
בית כנסת הרמב"ם, בית מדרש ישיבת אליהו - רח' השילוח 23, קרית-שרת, חולון. ת.ד: 2255 מיקוד: 58122 טלפון: 03-5568987.